Aktualności
Między innymi na skutek skierowanego przez mec. Krzysztofa Rąpałę wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, zasadniczej zmianie uległ projekt ustawy o zmianie prawa współużytkowania wieczystego gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe w prawo współwłasności gruntu, w sposób postulowany w piśmie mec. Krzysztofa Rąpały z dnia 27 września 2016 roku.

około rok temu

Aktualności
Klient reprezentowany przez Kancelarię Rąpała wygrał przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy proces przeciwko AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o zapłatę nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej z tytułu rezygnacji z polisy ubezpieczeniowej.

około rok temu

Aktualności
Mec. Krzysztof Rąpała weźmie udział w konferencji "Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej", która odbędzie się w dniu 26.10.2016 r. w Szczecinie, podczas której przeprowadzi wykład dotyczący prawnych aspektów transakcji venture capital pn. Vademecum u

około rok temu

English
Attorney Krzysztof Rąpała will take part in the "Westpomeranian Day of the Financial Engineering Instruments" conference, which be held in Szczecin on 26.10.2016.

około rok temu

Aktualności
Kancelaria RĄPAŁA wspierała Grupę White Stone Development w transakcji związanej z pozyskaniem finansowania bankowego na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w Szczecinie.

około rok temu

English
RĄPAŁA Law Firm has supported the White Stone Development Group in obtaining financing for the investment project in Szczecin. The Credit amounts to dozen million zlotys was granted by the Raiffeisen Bank Polska S.A. 

około rok temu

English
The RAPALA Law Firm will take part in the Wolves Summit 2016 conference, the largest international conference in Central - Eastern Europe for startups, investors and entrepreneurs involved in innovative technologies. During the Wolves Summit, which be held in Warsaw on 24-27.10.2016, our Law firm will be represented by attorney Krzysztof Rąpała, who was also invited to  the jury valuating startups projects.

około rok temu

Aktualności
Kancelaria RĄPAŁA weźmie udział w konferencji Wolves Summit 2016, największej międzynarodowej konferencji w Europie Środkowo – Wschodniej dla startupów, inwestorów oraz przedsiębiorców związanych z innowacyjnymi technologiami. Na Wolves Summit, które odbędzie się w Warszawie w dniach 24-27.10.2016 r., Kancelaria reprezentowana będzie przez mec. Krzysztofa Rąpałę, który został również zaproszony do składu jury oceniającego projekty startupowe.

około rok temu

Aktualności
W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracami nad projektem ustawy o zmianie prawa współużytkowania wieczystego gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe w prawo współwłasności gruntu, którego obecne brzmienie może wywołać negatywne skutki dla sektorów deweloperskiego, budowlanego oraz bankowego, mec. Krzysztof Rąpała skierował list otwarty do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło, w którym opisał dostrzeżone zagrożenia.

ponad rok temu

English
Rapala Law Firm advised TK-BUD Group in sale of 100% shares in Telkom- Telos S.A. with its head office in Cracow, to „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne Sp. z o.o. with its head office in Katowice. 

ponad rok temu

1
2
3
4
5
6
7